Ochrana osobných údajov v podmienkach Bratislavského zenového centra

Vyplnením dole uvedených kontaktných formulárov súhlasíte so spracúvaním zadaných osobných údajov na jednotlivé účely stanovené: Bratislavským zenovým centrom, fungujúcim pod hlavičkou občianskeho združenia Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava, IČO: 36067458, sídlo: Hanulova 5, 841 01 Bratislava (ďalej len “BZC”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby(t.j. váš súhlas), ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Osobné údaje, teda Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a jedinečná e-mailová adresa, bude poskytovaná nasledujúcim príjemcom:
– subjekt zabezpečujúci správu webových stránok,
– subjektom, ktorým je prevádzkovateľ (BZC) povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov BZC nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ (BZC) vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe (Ľubor Košút, opát BZC) prostredníctvom e-mailovej adresy: lubor108@gmail.com.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom e-mailovej adresy: lubor108@gmail.com s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ do predmetu správy s popisom účelu, na ktorý sa súhlas pôvodne udeľoval, alebo
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (BZC) s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke s popisom účelu, na ktorý sa súhlas pôvodne udeľoval.

Kontaktné formuláre
1. prijímanie noviniek (newsletter) cez mailchimp, zasielanie a prijímanie správ cez mailovú skupinu: https://goo.gl/forms/4HU0KUT3epBOAloe2
2. osobné údaje členov BZC: https://goo.gl/forms/pmQOIeomqtBMIc842
3. registrácia na denné cvičenia BZC: https://goo.gl/LvaBwQ